کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
باقریان، فرشته
باقری ‌زاده، مینو کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
باقری ‌نسب، فریده
باواخانی، آناهیتا
بتولی، زهرا کارشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بختیارزاده، اصغر کارشناسی ارشد پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 66494980-021
بختیاری، الناز کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران 64542552-021
بختیاری مرغانلو، زهرا کارشناسی، دانشگاه اصفهان 0511-2253001
بذرافشان، علی
بذرافشان، فاطمه 7624401-0511
بذرافشان، معصومه کارشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ??????0-0721
برازش ، سیمیندخت کارشناسی جغرافیایانسانی و اقتصادی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد 6043383-0511
برتینا، سمانه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
برخوردار، افشین کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران 4-4250671-0811
برغانی، الهام کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران 84902194-021
برهمند، نیلوفر کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز
بزرگ ضیابری، فرهاد کارشناسی، دانشگاه اصفهان 6690657-01316690255-0131
بشیری، جواد کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
بقایی، سلماز
بلندیان، صدیقه

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©