کتابداران

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
بهیجی، فاطمه دیپلم
بیات، بهروز کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
بیتی، سولماز
بیدختی ، حسین کارشناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان 9-4443041-0561
بیرامی طارونی، حمیده 66494980-02166951430-021
بیرانوند، علی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز
بیگ ‌لو، اعظم دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
بیگی، ملیحه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس تهران
بینش، مژگان 6277708-0711
پارسی، فانیز
پارنا، پویا
پازوکی، فاطمه کارشناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، دانشجوی دکتری کتابداری
پازوکی شاهسوند، الهه کارشناسی مترجمی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان 6-8789263-0511
پاسیار، پریسا
مردمی، سمیه دانش آموخته رشته کتابداری و اطلاع رسانی در شاخه فنی و مهندسی - کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (مدیریت اطلاعات)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال - عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
پاکدامن ، مهدیه
پاکدامن نائینی، مریم دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی و کارشناس گروه نظارت و ارزیابی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 021-22289104-22830830 داخلی 668 تهران
پاکزاد، حسن دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران
پاکنژاد، آزاد کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس تهران
پرتو، بابک کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز 6134622-0711

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©