دانش آموختگان دکترا

صافی
نمایش # 
نام موقعیت تلفن زیر مجموعه وضعیت
ستوده، زهرا (هاجر) دانشگاه تهران، ، دانشگاه شیراز، استادیار
هدایی، محمد دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار
بزرگی، اشرف السادات دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، کتابخانه ملی
بنی اقبال، ناهید دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، بازنشسته
وزیرپور کشمیری، مهدخت دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
حسن لاریجانی، حجت الله دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
مزینانی، علی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، کتابخانه ملی، درگذشته
مجیدی، موسی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
میرحسینی، زهره دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی
شاه شجاعی، علی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار
سامانیان، مصیب دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
روحانی دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
حمیدی، محسن دانشگاه آزاد اسلامی، استادیار
رداد، ایرج دانشگاه آزاد اسلامی، 1387، استادیار، دانشگاه امام رضا(ع) مشهد
صادق زاده، علی دانشگاه آزاد اسلامی، 1390، استادیار
پاکدامن، نشانه دانشگاه آزاد اسلامی
خانی پور ماچیانی، رضا دانشگاه آزاد اسلامی
خوانساری، جیران دانشگاه آزاد اسلامی
رسولی آزاد، محمد رحیم دانشگاه آزاد اسلامی
زارعی، هاجر دانشگاه آزاد اسلامی

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©