دموكراسي و شكل گيري شهر در فلسفه سياسي

 • عنوان كتاب: دموكراسي و شكل گيري شهر در فلسفه سياسي
 • مؤلف:دکتر محمدرضا شهيدي پاك
  • Titlle:A critique interpretation of the conflict between Democracy and the shape of city in the political philosofphy
  • Author: Dr.Mohammad Reza Shahidi pak
 • ناشر: انتشارات علويون
 • محل نشر: قم
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: شهرسازي - تاريخ- فلسفه سياسي – عدالت – دموكراسي، شهرها و شهرستان هاي قرون وسطي و دولت – سفراط، افلاطون، ارستو، اگوستين، فارابي، ابن سينا، لاك هابز – مدرنيسم و هگل، ماركس و رالز
 • قيمت: 150000ريال ؛ 252 صفحه

معرفی کتاب:

موضوع اصلي پژوهش، حركت واژه سهل و ممتنع دموكراسي و فرايندمتقابل شكل گيري شهرها با دموكراسي است كه امروزه مورد استفاده عرفي و همگاني است، پژوهش ترمينولوژي دموكراسي در گذر تاريخ است. زمينه اصلي كاووش، بررسي روند تاريخي تغييرات موازي شكل شهر و تحول فكر با دموكراسي است كه در گذر تاريخ، سرنوشتي به هم پيوسته داشته اند. در بيان برخي محققان دموكراسي، تاكنون نوشته هاي كمي وجود دارد كه دموكراسي را از يونان باستان تا دوره معاصر در كاربستي پيوسته بررسي كرده باشد. محدوده مكاني اين طرح در دو عرصه نظري و رديابي برخي از انگاره هاي نفوذ دموكراسي در مغرب زمين از دوره باستان تا معاصر است و در مورد ساير مكان ها به شكل اجمالي فقط به جنبه نظري دموكراسي پرداخته است. مآخذ آن آثاري اصلي و كلاسيك فلسفه سياسي و منابع بررسي هاي مجدد آن در دوره معاصر.

 

 

 كتاب با عنوان« دموكراسي و شكل گيري شهر در فلسفه سياسي »، تأليف دكتر محمد رضا شهيدي پاك عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامي قم با شماره كتابشناسي: 4247233و با رده بندي كنگره: 1396/د9ش/166HT و رده بندي ديويي: 121609/307كه توسط انتشارات علويون قم در بهار 1396 براي اولين بار در قطع وزيري كوچك و با جلد شميز چاپ و منتشر شده است . کتاب 252 صفحه دارد. مؤلف در پيشگفتار كوتاهي اهداف و مسئله بيان مي كند و در قسمت هاي پاياني كتاب براي نمونه پيشگفتار كتاب خلاصه اي از فهرست مقالاتي كه توسط مؤلف در كنفرانس ها و مجامع علمي بين المللي كه در راستاي پروژه فوق دكتري خود منتشر شده آورده، آشنا مي سازد:

1 -III. INTERNATIONAL PHILOSOPHY CONGRESS: TRADITION, DEMOCRACY AND PHILOSOPHY,present ,23-25 OCTOBER 2014 BURSA-TÜRKİYE “The Conflict between Democracy, Tradition, and The Shape of the City from Aristotle to Rawls”.

 2- VI INTERNATIONAL PHILOSOPHY CONGRESS: Education, City, Justice in a Greek Discourse and Ibn Khaldun Discourse - Mohammadreza SHAHIDIPAK. peresent- 23-25 OCTOBER 20 16, BURSA-TÜRKİY.

3- Abstract, XII Conference of the Italian Society for Analytic Philosophy (SIFA)- UNISER – Università di Pistoia 3 - 5-7 September – 2016 - analyze of city and citizenship by Aristotle - Mohammadreza SHAHIDIPAK.

4- Abstract, AC2016 - Philosophical approaches to place and space. conference.rgs.org/AC2016/228, Mohammadreza Shahidipak (Islamic Azad University, Iran) , Management of cities by rethink city in political philosophy of Greece.

 

محتواي مطالب كتاب:

از نظر باب بندي و فصول مطالب يكي شيوه هاي منحصر به فرد مؤلف است كه در آثار متعدد وي مشاهده مي گردد. اين اثر در فهرست بندي مفصل ، مطالب کتاب را در هشت باب و 19 فصل و 44 قسم و 9فرع دسته بندي كرده است. هريك از عناوين اصلي مطالب و فصول با متن رابطه منطقي برقرار مي كند و اصول علمي در ارجاعات رعايت شده كه ارزش علمي اثر جلوه گرمي باشد. عناوين باب ها و فصول كتاب به شرح زير است:

باب اول: به عنوان مقدمه به تعاريف و ماهيت دموكراسي و اصطلاحات دموكراسي در چهار فصل مي پردازد.

باب دوم: دموكراسي و شكل گيري شهر در يونان باستان را در هفت فصل و دو قسم شرح داده است.

باب سوم: به دموكراسي در شهر اروپايي در توسعه پليس هاي يوناني در اروپا در هفت فصل، اختصاص يافته.

باب چهارم: مختصات شهر و دموكراسي در ديگاه افلاطون را در چهار فصل تشريح كرده است.

باب پنجم: مختصات شهر دموكرات را در ديگاه ارسطو در پنچ فصل و يك قسم بيان كرده است.

باب ششم: دموكراسي و شكل گيري شهر در قرون وسطي رويكرد اگوستين، فارابي، ابن سينا، ابن رشد، ابن خلدون هفت فصل و دوازده قسم و شش فرع را شرح داده است.

باب هفتم: دموكراسي و شكل گيري شهر در دوره مدرن، هابز لاك، بنتام، هگل، ماركس را در هفت فصل و بيست و يك قسم و سه فرع توضيح داده است.

باب هشتم: شهر و دموكراسي در دوره معاصر: تمسخر دموكراسي را در شش فصل و هشت قسم معرفي و شرح داده است.

باب نهم: در آخرين باب به دموكراسي و شكل گيري شهر در دوره معاصر، پاردايم رالز در هفت فصل مي پردازد.

در صفحات پاياني كتاب در نتيجه گيري به جهان و مگناكارتاي جديد- هابرماس زبان نوين دموكراسي مي رسد. فهرست منابع و مآخذ اثر به صورت الفبايي معرفي شده است .

پس از فهرست منابع پيشگفتار مفصلي از مقالات نامبرده بالا كه در كنفرانهاي علمي بين المللي ارائه شده به زبان انگليسي و با ترجمه فارسي آن آمده است.

در پايان كتاب چكيده انگليسي ارائه شده است.

 تهيه كننده: عباس رضازاده مقدم – دانشجوي دكتراي تاريخ و تمدن اسلامي – دانشگاه آزاد اسلامي قم

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©