دوره مديترانه اي برخورد اسلام و غرب

     ·         عنوان كتاب: دوره مديترانه اي برخورد اسلام و غرب - ظهور و سقوط تمدن اسلامي در اندلس-مغرب - افريقيه (جنگ شناسي در اندلس)

·         مؤلف: دکتر محمد رضا شهيدي پاك

·         Title: Mediterranean period of Conflict between Islam and west – Appearance and fall of Andalusia in west of Mediterranean Sea (polemologie in Andalusia)

·         Author: Dr.MohammadReza Shahidipak –Postdoc in philosophy

  • ناشر: انتشارات علويون
  • محل نشر: قم
  • سال نشر: 1396
  • موضوع: تاريخ اندلس،اسپانيا، اروپا، پرتغال، افريقيه – شبه جزيره ايبري - تمدن اسلام - برخورد تمدن ها - مسلمانان- تأثير اسلام – اسلام و غرب
  • قيمت: 200000 ريال

 معرفی کتاب:

مسئله شرق و برخورد اسلام با غرب بخشي از شرق شناسي و علم تمدن شناسي و برخورد تمدن ها در حوزه علوم انساني و از مطالعات بين رشته اي است. برنارد لويس در برخورد فرهنگ ها و تمدن ها و هانتينگتون در برخورد تمدن ها به اين موضوع مستقل علوم انساني پرداخته اند. ايبري در دوره اسلامي آزمايشگاه توليد علوم انساني به وسيله مسلمانان است و نماد برخورد فرهنگ ها و تمدن ها است.

حادثه ظهور و سقوط تمدن اسلامي در اين منطقه جنوب اروپا مورد مطالعه تئوريك اين پژوهش به صورت سيستمي و از بعد مطالعات جامعه شناختي است. رفت و برگشت تمدن اسلامي در تاريخ اسپانيا و پرتغال و جنوب فرانسه داراي روند و تنظيم سيستمي خاصي است و چگونگي انتقال تمدن از افريقيه و اندلس به اروپا در قالب اين سيسيتم قابل رديابي و بررسي است كه در مقاله «چگونگي انتقال تمدن و علوم در نمونه اندلس و افريقيه قرون وسطي» مؤلف به آن پرداخته است. (2012).

پژوهش حاضر حاوي فرضيه نگارش تاريخ جهان و ظهور و سقوط تمدن ها در شبه جزيره ايبري در يك قالب با هم نهاده شده و در يك سيستم منسجم است. كه حادثه شگفت آور رفت و برگشت تمدن در شبه جزيره ايبري اين تعريف ژئوپليتيك از تمدن را هم اثبات مي كند كه تمدن مجموعه سرزمين هايي با مرزهاي ناپايدار است كه از فرهنگ و ادب و رسوم و اقدامات علمي مشترك برخوردارند.

مشخصات ظاهري كتاب:

اين اثر با عنوان اصلي« دوره مديترانه اي برخورد اسلام و غرب – ظهور و سقوط تمدن اسلامي در اندلس- مغرب – افريقيه - جنگ شناسي در اندلس»، تأليف دكتر محمد رضا شهيدي پاك عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي تهران مركز و استاد برجسته دانشگاه آزاد اسلامي قم با شماره كتابشناسي: 4563115 و با رده بندي كنگره: 9،1396د 9ش/103DP و رده بندي ديويي: 02/946كه توسط انتشارات علويون قم در تابستان 1396 براي اولين بار در قطع وزيري متوسط و با جلد شميز چاپ و منتشر شده است. کتاب 123 صفحه دارد. مؤلف در پيشگفتار كوتاه و موجز مسأله پژوهش و فرضيه نگارش تاريخ جهان را بر مبناي تاريخ اندلس و اسپانياي دوره اسلامي را با روش علمي بيان كرده است.

 اين اثر در فهرست بندي مفصل، مطالب کتاب دسته بندي كرده است كه عناوين مطالب ارتباط منطقي با محتوي برقرار مي كند.كه مطالب در دو بخش و 23. و 14 باب و 30فصل و 25 قسم و 16 عنوان فرعي موضوع بندني شده است و مطالب و گزارشات و تحليل ها علمي و مستند هستند و ارجاعات به صورت درون متني هستند، منابع و مآخذ در پايان كتاب بطور كامل معرفي شده و چكيده پژوهش به زبان انگليس در پايان كتاب آمده است.

 

محتواي مطالب كتاب:

مؤلف پس از نگارش پيشگفتار كوتاهي در مقدمه اي مفصل پيشينه روياريي رويي اسلام و غرب پيش از اسلام را در هفت باب و پنج فصل ارائه كرده است و در ادامه مطالب كتاب را در دوبخش تقسيم بندي كرده اند كه هربخش به چند فصل و هر فصول به چند قسم و فرع شكل گرفته كه به شرح زير است:

بخش اول: رو يارويي ها از عصر امويان تا آغاز جنگ هاي صليبي و سقوط ايبري در جهار باب و 12 فصل و چهارده قسم و پنج عنوان فرعي اراده شده است.

بخش دوم: با عنوان مرحله بازگشت برخورد با شرق – ايجاد وضعيت اندلسي در جهان - نگارش جهان بر مبناي تاريخ اندلس شامل: سه باب و يازده فصل با يازده عنوان فرعي تنظيم شده است.

در صفحات پاياني فهرست منابع و مآخذ اثر به صورت الفبايي معرفي شده است.

چكيده مطالب كتاب به زبان و انگليسي در انتهاي كتاب ارائه شده. اين كتاب يك اثر علمي و پژوهشي هست مؤلف در پايان هر بخش صفحات سفيد براي يادداشت پژوهشگر در نظر گرفته شده است. و همچنين در پايان كتاب جدول فهرست بخشي از جنگ ها و برخوردهاي مسيحيت و اسلام در اندلس آورده است

 

تهيه كننده: عباس رضازاده مقدم – دانشجوي دكتراي تاريخ و تمدن اسلامي – دانشگاه آزاد اسلامي قم

تمامی حقوق مطالب محفوظ است

پایگاه کتابداران ایران 2018-2002©